gallery photo

Thallis Lewis, beaded sash closeup.